موسسه حقوقی حق پویان تبریز

نقش و اهمیت داوری، داوری حقوقی

نقش و اهمیت داوری داخلی و بین المللی در اقتصاد

نقش و اهمیت داوری داخلی و بین المللی در اقتصاد

با نگاهی به تراکم پرونده‌های سنگین در دادگاه‌ها مشخص است اختلاف در جامعه موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و از آنجا که در ابتدای قرارداد و توافقات ظاهرا هیچ مشکلی بین اشخاص وجود ندارد و طرفین در ابتدا به یکدیگر اعتماد کامل دارند معمولا پس از انعقاد قرارداد بین اشخاص چه حقیقی…