موسسه حقوقی حق پویان تبریز

اهمیت تنطیم قرارداد، تنظیم قرارداد

نقش و اهمیت تنظیم قرارداد

نقش و اهمیت تنظیم قرارداد

در بیان اهمیت (تنظیم قرارداد) در روابط کاری و تجاری اشخاص، همین بس که امروزه میلیون ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیر تخصصی آن است که تاوان آن هم چیزی جز ماهها و سالها وقت تلف کردن در دادگستری و…