موسسه حقوقی حق پویان تبریز

وکیل معاضدتی چیست و چه کسانی میتوانند وکیل معاضدتی داشته باشند؟

وکیل معاضدتی چیست و چه کسانی میتوانند وکیل معاضدتی داشته باشند؟

پیگیری و مشاهده جواب سوالوکیل معاضدتی چیست و چه کسانی میتوانند وکیل معاضدتی داشته باشند؟
Admin عضو سایت 9 ماه قبل

سلام و خسته نباشید 
بنده توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارم و میخواستم بدونم کسایی که پول وکیل ندارن چطوری میتونن وکیل داشته باشن  ممنون از عوامل سایت شما 

ElliottAcage پاسخ داده شده 9 ماه قبل

Hello!

Do you know how to spend working hours with benefit?

You can grow bitcoins by 1.1% per day!
It takes 1 minute to start, quicker than a cup of coffee

Try http://become-rich-2020.website

Powered by Blockchain.

KennethPab پاسخ داده شده 8 ماه قبل

Hi! mhpt.ir

Did you know that it is possible to send appeal perfectly legally?
We sell a new way of sending message through feedback forms. Such forms are located on many sites.
When such messages are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals.
Also, messages sent through communication Forms do not get into spam because such messages are considered important.
We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you.
The cost of sending one million messages is 49 USD.

This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram – @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
Email – feedbackform@make-success.com

HilkomRat پاسخ داده شده 8 ماه قبل

hi there
I have just checked mhpt.ir for the ranking keywords and seen that your SEO metrics could use a boost.

We will improve your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates.
https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/

Start increasing your sales and leads with us, today!

regards
Hilkom Digital Team
support@hilkom-digital.de

Jeromedep پاسخ داده شده 7 ماه قبل

hi there
I have just checked mhpt.ir for the ranking keywords and seen that your SEO metrics could use a boost.

We will improve your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates.
https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/

Start increasing your sales and leads with us, today!

regards
Hilkom Digital Team
support@hilkom-digital.de

Anthonyexcem پاسخ داده شده 6 ماه قبل

Hi! mhpt.ir

Do you know the easiest way to mention your products or services? Sending messages exploitation feedback forms will permit you to simply enter the markets of any country (full geographical coverage for all countries of the world). The advantage of such a mailing is that the emails that will be sent through it’ll find yourself within the mailbox that is intended for such messages. Causing messages using Feedback forms is not blocked by mail systems, which implies it is bound to reach the recipient. You may be ready to send your provide to potential customers who were previously unavailable due to email filters.
We offer you to check our service without charge. We’ll send up to fifty thousand message for you.
The cost of sending one million messages is us $ 49.

This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram – @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
Email – make-success@mail.ru

George Philips پاسخ داده شده 6 ماه قبل

Hello Partners,

The Finance Investment arm of our company is seeking interested partners in need of alternative funding for long term capital projects or business development. Our managed portfolio has an excess pool in private funds for viable project financing,

We specialize in Financial Investments in all Public and Private sectors and currently wish to invest in any viable Project presented by you after due diligence review. Contact me directly to know how we can provide Investment to you or your organization.
Regards

George Philips
International Investment Adviser
wncix11@gmail.com

WilliamLow پاسخ داده شده 6 ماه قبل

Increase your mhpt.ir ranks with quality web2.0 Article links.
Get 500 permanent web2.0 for only $39.

More info about our new service:
https://www.ghostdigital.co/web2/

Raymond Brown پاسخ داده شده 5 ماه قبل

Dear Sir/mdm,

How are you?

We supply medical products:

Medical masks
۳M, 3ply, KN95, KN99, N95 masks
Protective masks
Eye mask
Protective cap
Disinfectant
Hand sanitiser
Medical alcohol
Eye protection
Disposable latex gloves
Protective suit
IR non-contact thermometers

and Thermal cameras for Body Temperature Measurement up to accuracy of ±۰٫۱?C
Advantages of thermal imaging detection:

۱٫ Intuitive, efficient and convenient, making users directly “see” the temperature variation.
۲٫ Thermal condition of different locations for comprehensive analysis, providing more information for judgment
۳٫ Avoiding judgment errors, reducing labor costs, and discovering poor heat dissipation and hidden trouble points
۴٫ PC software for data analysis and report output

Whatsapp: +65 87695655
Telegram: cctv_hub
Skype: cctvhub
Email: sales@thecctvhub.com
W: http://www.thecctvhub.com/

If you do not wish to receive email from us again, please let us know by replying.

regards,
Raymond

Mr. Mike Liu پاسخ داده شده 4 ماه قبل

Dear Sir/Madam,

This is a consultancy and brokerage Firm specializing in Growth Financial Loan and Equity Funding
Investments. We specialize in investments in all Private and public sectors in a broad range of areas
within our Financial Investment Services. We are experts in financial and operational management, due
diligence and capital planning in all markets and industries.

Our Investors wishes to invest in any viable Project presented by your Management after reviews on
your Business Project Presentation Plan. We look forward to your Swift response.

Regards,
Mr. Mike Liu
Commercial Finance Brokers Ltd.
Email: mikeliu4commercialfinance@gmail.com

JoshuaSloni پاسخ داده شده 4 ماه قبل

Hеllо! mhpt.ir

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd lеttеr whоlly lаwfully?
Wе prоffеr а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh lеttеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо ۵۰,۰۰۰ mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram – @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp – +375259112693
Email feedbackform@make-success.com

Prince Taylor پاسخ داده شده 4 ماه قبل

Hi!
I’m Prince Taylor.

I contacted you with an invitation for investment program witch you will definitely win.

The winning project I’m here to invite you is called “Prance Gold Arbitrage (PGA)”.

PGA is a proprietary system that creates profits between cryptocurrency exchanges through an automated trading program.

The absolute winning mechanism “PGA” gave everyone the opportunity to invest in there systems for a limited time.

You have chance to join from only $ 1000 and your assets grow with automated transactions every day!

Investors who participated in this program are doubling their assets in just a few months.
Believe or not is your choice.
But don’t miss it, because it’s your last chance.
Sign up for free now!

Register Invitation code
https://portal.prancegoldholdings.com/signup?ref=prince

About us
https://www.dropbox.com/s/0h2sjrmk7brhzce/PGA_EN_cmp.pdf?dl=0

PGA Plans
https://www.dropbox.com/s/lmwgolvjdde3g8n/plans_en_cmp.pdf?dl=0

Movie
https://www.youtube.com/watch?v=9054gGRtjX8

Donaldfup پاسخ داده شده 4 ماه قبل

Dear Sir/mdm,

How are you?

We supply medical products:

Medical masks
Drager, makrite, honeywell N95
۳M N95 1860, 9502, 9501, 8210
۳ply medical, KN95, FFP2, FFP3, N95 masks
Face shield
Nitrile/vinyl/latex gloves
Isolation/surgical gown
Protective PPE/Overalls
IR non-contact thermometers/oral thermometers
sanitizer dispenser
Crystal tomato

Human body thermal cameras
for Body Temperature Measurement up to accuracy of ±۰٫۱?C

Whatsapp: +65 87695655
Telegram: cctv_hub
Skype: cctvhub
Email: sales@thecctvhub.com
W: http://www.thecctvhub.com/

If you do not wish to receive email from us again, please let us know by replying.

regards,
CCTV HUB

CheryleKaP پاسخ داده شده 2 ماه قبل

Hello

Im looking for investor for my email marketing business.
I own 270 million email database with 92% valid emails. Im looking for investor who invest in server infrastructure to send it. Im planning to run infrastructure to send like 10 million emails per day on daily basis, and increase every week by add more servers.
Potential earnings are $100-$200 depend on country per million sended messages
I have knowledge about email marketing and team which is needed to handle whitelisting.

Investment: $2000 on first run, after you see results you can invest more.
You control all investment, all servers, software will be with your access.

If you are interested about partnership please send email on:
mailermasters@gmail.com

Walterdob پاسخ داده شده 2 ماه قبل

سلام خوب هستین؟
خدمت شما عرض کنم که
در اقوام ما یک دختر جوانی را داریم
که متاسفانه خانواده ایشان در تهیه جهیزیه به مشکل خورند
و هر روز مشکل بیشتر برای تهیه جهیزیه پیدا میکنند
اگر تمایل دارید برای تهیه جهیزیه این دختر جوان کمک کنید حتی ۱۰۰۰ تومان
میتوانید از طریق وبسایت زیر اقدام فرمایید
در ضمن این وبسایت کاملا معتبر و دارای نماد الکترونیک هست (میتوانید خودتان بررسی کنید)
به امید روزی که هیچ کدام از جوانان این سرزمین هیچ مشکلی نداشته باشند
لینک اطلاعات بیشتر
https://yun.ir/8vcvf3
سپاس فراوان

Mike Ralphs پاسخ داده شده 2 ماه قبل

Hi there
If you want to get ahead of your competition, have a higher Domain Authority score. Its just simple as that.
With our service you get Domain Authority above 50 points in just 30 days.

This service is guaranteed

For more information, check our service here
https://www.monkeydigital.co/Get-Guaranteed-Domain-Authority-50/

thank you
Mike Ralphs

Monkey Digital
support@monkeydigital.co

Michel Gaston پاسخ داده شده 1 ماه قبل

Greetings!

How are you today? Hope fine?

I genuinely solicit for the assistance of a reliable and honest foreign partner that will work closely with me in a joint venture partnership. I can make funds available for investments in a joint venture partnership. Hence, I solicit for your assistance in this business partnership.
If you are interested in this lucrative business partnership, please let me know so that I will give you more details about this pending transaction.

I look forward to hearing from you soon!
Best Regards,

Franke Michel Gaston
Principal Partner
Email: frankegaston2@gmail.com

JoshuaSloni پاسخ داده شده 4 هفته قبل

Hеllо! mhpt.ir

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl whоlly lеgitimаtе wаy?
Wе prоffеr а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding аppеаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо ۵۰,۰۰۰ mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram – @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp – +375259112693

RobertRuide پاسخ داده شده 3 هفته قبل

Dear Sir/mdm,

How are you?

We supply Professional surveillance & medical products:

Moldex, makrite and 3M N95 1870, 1860, 9502, 9501, 8210, 9105
۳ply medical, KN95, FFP2, FFP3, PPDS masks
Face shield/medical goggles
Nitrile/vinyl/Latex/PP gloves
Isolation/surgical gown lvl1-4
Protective PPE/Overalls lvl1-4
IR non-contact/oral thermometers
sanitizer dispenser

Logitech/OEM webcam
Marine underwater CCTV
Explosionproof CCTV
۴G Solar CCTV
Human body thermal cameras
IP & analog cameras for homes/industrial/commercial

Let us know which products you are interested and we can send you our full pricelist.

We also welcome distributors/resellers. Our CCTV cameras are made in Taiwan. Feel free to contact us below

Whatsapp: +65 87695655
Telegram: cctv_hub
Skype: cctvhub
Email: sales@thecctvhub.com
W: http://www.thecctvhub.com/

If you do not wish to receive email from us again, please let us know by replying.

regards,
CCTV HUB

Mike پاسخ داده شده 3 هفته قبل

Gооd dаy!
If you want to get ahead of your competition, have a higher Domain Authority score. Its just simple as that.
With our service you get Domain Authority above 50 points in just 30 days.

This service is guaranteed

For more information, check our service here
https://www.monkeydigital.co/Get-Guaranteed-Domain-Authority-50/

thank you
Mike
Monkey Digital
support@monkeydigital.co

Jimmy Scowley پاسخ داده شده 3 هفته قبل

Dear Sir/mdm,

Our company Resinscales is looking for distributors and resellers for its unique product: ready-made tank models from the popular massively multiplayer online game – World of Tanks.

Such models are designed for fans of the game WoT and collectors of military models.

What makes our tank models stand out?

– We are focusing on tanks not manfactured by any companies, therefore we have no competitors
– Accurately made in 1/35 scale
– Very high accuracy of details and colors
– The price of the model tank is the same as the production cost

If you are interested to be our distributor/reseller then please let us know from the contacts below.

https://www.resinscales.com/
https://www.facebook.com/resinscales.models/
contact@resinscales.com

Ignore this message if it had been wrongly sent to you.

Beco Bank پاسخ داده شده 2 هفته قبل

Covid Relief Loan(CRL) is a program held by Beco Bank to finance and refinance business owners and entrepreneurs as we strive to recover from the Covid 19 pandemic.

Beco Bank is a banking firm located in Sweden and United States, we serve the world through our online banking activities which includes online banking, debit card, Certificate of Deposit(COD), Equity Line, IRA’s and lots more.

Our CRL program is formed to guarantee business owners and entrepreneurs hoping to start up their businesses and or seeking refinancing after the Covid 19 pandemic.

We guarantee covid relief loans(CRL) as we advance to a minimum loan up to $500,000.00 up to $30,000,000.00 with a loan term of 5 years at a 2% interest rate without a collateral as we run a credit check also a business activity is supposedly be enough to cover our credit check.

Let us know if you are interested in our services so as to provide you with more information.
Contact support@becofinance.online

Yours Respectfully,

A, Scott Anderson
Chief Executive Officer(CEO)
Beco Finance Bank.

James Adamson پاسخ داده شده 1 هفته قبل

Gооd dаy!
I have just checked mhpt.ir for the ranking keywords and seen that your SEO metrics could use a boost.

We will improve your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates.
https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/

Start increasing your sales and leads with us, today!

regards
Hilkom Digital Team
support@hilkom-digital.de

1 پاسخ
Admin عضو سایت 9 ماه قبل

با سلام  وقت بخیر 
ضمن تشکر از سوال شما پاسخ به شرح زیر میباشد 
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» حق داشتن وکیل است . قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
مفهوم وکالت معاضدتی به این منوال است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین نامه های مربوط به وکلا ارجاع می شود. شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده و موسسه معاضدت می تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد. لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است.
ماده ۲۴ قانون وکالت در این خصوص می گوید: «کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود». بنابراین مطابق این ماده سه شرط پیش بینی شده که دو شرط آن ناظر به متقاضی است و شرط دیگر ناظر به دعواست.
شروط ناظر به متقاضی از این قرار است:

  • متقاضی توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد.
  • متقاضی شخصا ذی نفع و ذی سمت در دعوا باشد.

و اما شرط ناظر بر دعوا این است که دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا واجد ایذا و اذیت برای طرف مقابل نباشد. در عین حال این شرط ناظر به زمانی است که خواهان متقاضی باشد. بنابراین شرط مذکور قابل تعمیم به خوانده نیست به عبارتی در فرضی که خوانده دعوا متقاضی معاضدت باشد ملحوظ داشتن این شرط موضوعا منتفی است.
در ماده ۳۱ قانون وکالت تصریح شده است وکلا باید وکالت معاضدتی را که از طرف کانون به آنها ارجاع می شود قبول کنند و همچنین در ماده ۳۳ این قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می شود.
باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هروقت اراده کند می تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می تواند وکیل خود را عزل کند ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت.
از جمله تکالیف وکیل معاضدتی که در قانون وکالت پیش بینی شده، تنظیم وکالتنامه با موکل یعنی متقاضی معاضدت است. در ماده ۲۳ این قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت می شود. بنابراین پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی مقید به دو شرط است:
 

  • شرط اول این که موکل محکوم له واقع شود.
  • شرط دوم اینکه محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل در دعوای مطروحه محکوم له واقع نشود یا بنا به دلایلی محکوم به، قابل وصول نباشد وکیل معاضدتی از دریافت حق الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق الوکاله قانونی حق الوکاله ای است که طرفین در قرارداد حق الوکاله تنظیمی به توافق رسیده اند. در عین حال در فرضی که حق الوکاله قابل وصول نباشد یا موکل محکوم له واقع نشود یا اینکه موکل خوانده دعوا باشد، محلی برای تامین آن پیش بینی شده است.
 
در ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ آمده است که هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون های وکلا پرداخت خواهد شد.
 
در پایان باید گفت که وکیل از آنجا که بر اساس تکلیف قانونی معاضدت را قبول می کند در زمان تنظیم وکالت نامه بابت حق الوکاله چیزی از موکل دریافت نمی کند. همان گونه که ذکر شد وکیل معاضدتی با اجتماع شرایطی مستحق دریافت حق الوکاله است بنابراین شایسته نیست وکیل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه کنیم. مضافا اینکه وکالت معاضدتی از شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی نکرده است، خروج موضوعی دارد.