موسسه حقوقی حق پویان تبریز

راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسات سهامی خاص
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص
نام صورتجلسه
صفحه
۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیأت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز
۴,۳,۲
۲ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
۶,۵
۳ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
۸و۷
۴ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).
۱۰,۹
۵ ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
۱۲,۱۱
۶ ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.
۱۴و۱۳
۷ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
۱۶و۱۵
۸ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
۱۸و۱۷
۱۰ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
۲۳و۲۲
۱۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.
۲۵,۲۴
۱۲ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
۲۶,۲۷
۱۳ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
۲۸,۲۹
۱۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
۳۰,۳۱
۱۵ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
۳۲,۳۳
۱۶ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.
۳۴
۱۷ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.
۳۵
۱۸ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده.
۳۶
۱۹ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
۳۷
۲۰ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت.
۳۸
۲۱ـ نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها.
۳۹
۲۲ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام.
۴۰و۴۱
۲۳ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام.
۴۲و۴۳
۲۴ـ نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص.
۴۴
۲۵ـ نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
۴۵
۲۶ـ نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.
۴۶
۲۷ـ نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.
۴۷
۲۸ـ نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.
۴۸
۲۹ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده (۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت
۴۹
۳۰ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده (۴۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت
۵۰
۳۱ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان
۵۱و۵۲
۳۲ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص
۵۳و۵۴
۳۳-نمونه صورتجلسه  تاسيس شعبه در شركتهاي سهامي خاص
۵۵و۵۶