موسسه حقوقی حق پویان تبریز

تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست اولین قدم برای احقاق حق است و باید اولین قدم محکم برداشته شود و این امر به وسیله ی یک دادخواست صحیح امکان پذیر است ؛ چه بسا کسانی که محق بودند و به دلیل تنظیم دادخواست نا صحیح از حق خود محروم شده اند.
تنظیم دادخواست حتما باید توسط یک وکیل مجرب و زبده انجام شود تا تمامی موارد خواسته با تطبیق قانون در آنذکر گردد.
هدف ما از ایجاد این بخش صرفا آشنایی شما با نوع دادخواست صحیح است.

 

نمونه دادخواست
جهت مشاهده و دانلود روی هر کدام از  متن ها کلیک کنید

۱- فرم اظهار نامه 

۲- برگ درخواست ابطال عملیات اجرائی با درخواست توقیف عملیات اجرائی 

۳- برگ درخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی 

۴- برگ درخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تاخیر عملیات اجرائی

۵- برگ اعتراض ثالث با صدور  دستور تاخیر عملیات اجرائی و الغاء دادنامه اعتراض 

۶- برگ دادخواست به دادگاه عمومی  نخستین 

۷- برگ دادخواست به دادگاه عمومی  نخستین (واخواهی)

۸- برگ دادخواست تجدید نظر 

۹- برگ دادخواست فرجام خواهی 

۱۰- برگ دادخواست تقابل 

۱۱- برگ دادخواست وارد ثالث و خواسته اصلی 

۱۲- برگ دادخواست دیوان عدالت اداری

۱۳- برگ داد نامه 

۱۴- برگ گواهی انحصار وراثت بیشتر از سه میلیون تومان

۱۵- برگ گواهی انحصار وراثت کمتر از سه میلیون تومان

۱۶- برگ مبایعه نامه اتومبیل : صفحه اول  صفحه دوم   صفحه سوم

۱۷- برگ مبایعه نامه اموال غیر منقول : صفحه اول  صفحه دوم  صفحه سوم 

۱۸- درخواست حصر وراثت کمتر از سه میلیون تومان (طبقه اول ) 

۱۹- درخواست حصر وراثت کمتر از سه میلیون تومان ( طبقه دوم )

۲۰- درخواست حصر وراثت کمتر از سه میلیون تومان (طبقه سوم )

۲۱- درخواست حصر وراثت بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه اول) 

۲۲ – در خواست حصر وراثت بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه دوم )

۲۳- در خواست حصر وراثت بیشتر از سه میلیون تومان ( طبقه سوم ) 

۲۴- در خواست حصر وراثت برای پیروان اقلیت های مذهبی (کمتر از سه میلیون تومان)

۲۵- در خواست حصر وراثت برای پیروان اقلیت های مذهبی (بیشتر از سه میلیون تومان )

۲۶- استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت ( طبقه اول) :   صفحه اول   صفحه دوم   صفحه سوم

۲۷- استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه دوم) :    صفحه اول   صفحه دوم   صفحه سوم

۲۸- استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه سوم) :  صفحه اول   صفحه دوم   صفحه سوم

۲۹- دادخواست صدور حکم رشد 

۳۰- دادخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت 

۳۱- دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال

۳۲- دادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت 

۳۳- درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالت نامه 

۳۴- دادخواست مهر و موم ترکه (از شورای حل اختلاف) 

۳۵- دادخواست مهر و موم ترکه ( از داد گاه ) 

۳۶- دادخواست مهر و موم ترکه و صورت برداری و تحریر آن ( از شورای حل اختلاف )

۳۷- دادخواست مهر و موم ترکه و صورت برداری و تحریر آن ( از دادگاه ) 

۳۸- دادخواست مهر و موم ترکه و تحریر و تقسیم آن

۳۹- دادخواست تقسیم ترکه 

۴۰- دادخواست رفع مهر و موم و تحریر ماترک از دادگاه 

۴۱- دادخواست رفع مهر و موم تحریر ماترک از شورای حل اختلاف 

۴۲- دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

۴۳ – دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه 

۴۴- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به 

۴۵- دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اتومبیل 

۴۶- دادخواست تامین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده 

۴۷- دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به خانه / آ پارتمان 

۴۸- دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده 

۴۹- دادخواست تامین دلیل انتقال به غیر 

۵۰- دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد 

۵۱- دادخواست تامین دلیل تعدی و تفریط 

۵۲- دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱)

۵۳- دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۲)

۵۴- دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره 

۵۵- دادخواست تامین دلیل عدم تکمیل قرار داد در مورد تعمیرات

۵۶- دادخواست توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرا ئیه چک با پرداخت وجه آن 

۵۷- درخواست توقف و ابطال عملیات اجرائی مطالبه وجه با مدعی قرارداد خرید ملک 

۵۸- دادخواست قرار تامین خواسته ی عمومی 

۵۹- دادخواست قرار تامین خواسته ( توقیف عین موضوع معامله ) 

۶۰- دادخواست قرار تامین خواسته ( اجاره بها) 

۶۱- دادخواست قرار تامین خواسته ی مهریه 

۶۲- داد خواست قرار تامین خواسته ی ( وجه وساطت / انجام قرار داد داوری / حق الوکاله )

۶۳- دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته

۶۴- دادخواست استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته 

۶۵- داد خواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته 

۶۶- دادخواست تنفیذ فسخ قرار داد به علت تخلف از شرط و استرداد وجود پرداختی با قرار

تامین خواسته

۶۷- دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته 

۶۸- دادخواست مطالبه وجه آب/ برق/ گاز وتلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته

۶۹- دادخواست مطالبه وجه آب/ برق/ گاز وتلفن و شارژ آپارتمان با قرار تامین خواسته 

۷۰- دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تامین خواسته 

۷۱- دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته 

۷۲- دادخواست مطالبه وجه رسید عادی/فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تامین خواسته

۷۳- دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته

۷۴- دادخواست مطالبه وجه بهای معامله و قرار داد با قرار تامین خواسته 

۷۵- دادخواست مطالبه وجه بهای معامله ی ملک غیر با قرار تامین خواسته 

۷۶- دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله/ حق داوری با قرار تامین خواسته 

۷۷- دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله/ حق داوری/ حق الزحمه ی کارشناسی با قرار تامین خواسته 

۷۸- دادخواست مطالبه وجه وساطت با قرار تامین خواسته 

۷۹- دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با قرار تامین خواسته 

۸۰- داد خواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با قرار تامین خواسته 

۸۱- دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با قرار تامین خواسته

۸۲- دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با قرار تامین خواسته

۸۳- دادخواست مطالبه هزینه ی نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته 

۸۴- دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته

۸۵- دادخواست خلع ید (از سورای حل اختلاف) 

۸۶- دادخواست خلع ید (از داد گاه)

۸۸- دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف

۸۹- دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف با دستور موقت

۹۰- دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با دستور موقت