موسسه حقوقی حق پویان تبریز

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود

(تضامنی نسبی)

 

                                                              فهرست
۱ـ نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده
۲ـ نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره
۳ـ نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت
۴ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت
۵ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت
۶ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید
۷ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک
۸ـ نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
۹ـ نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه
۱۰ـ نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود
۱۱ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت
۱۲ـ نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
۱۳ـ نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکت در شهرستانها
۱۴ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود