موسسه حقوقی حق پویان تبریز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م۹۴ ق ت) در ا سم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م ۹۵ ق ت.)
روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
۱. پس از تکمیل اطلاعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه و تأیید پیش نویس آگهی توسط کار‌شناس، ۲ نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامه و شرکتنامه تهیه نموده و پس از امضاء کلیه اوراق توسط شرکا و اعضاء هیئت مد یره نسبت به ارسال اوراق امضاء شده و مدارک لازم توسط پست به اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایید.
توجه: قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود، موارد ذیل را مطالعه فرمائید:
۱. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود (م ۹۴ ق ت.)
۲. حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می‌باشد.
۳. سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خوا هد بود (م ۹۵ ق ت.)
۴. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م ۹۶ ق ت).
۵. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. (م ۹۷ ق ت)
۶. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (م ۹۸ ق ت)
۷. سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی‌اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (م ۱۰۲ ق ت)
۸. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود (م ۱۰۳ ق ت)
۹. شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می‌شوند اداره می‌گردد (م ۱۰۴ ق ت)
۱۰. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (م ۱۰۵ ق ت)
۱۱. تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه او ل این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور داری نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد (م۱۰۶ ق ت).
۱۲. هر یک از شرکاء به نسبت سهمی‌که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه می‌تواند ترتیب دیگری مقرر نماید (م ۱۰۷ ق ت).
۱۳. روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه می‌تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد (م ۱۰۸ ق ت)
۱۴. در هر شرکت بامسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد (م ۱۰۹ ق ت)
۱۵. هیئت نظار مرکب از ۳ نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.
وظایف هیئت نظار:
تحقیق نمایند که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.
دعوت شر کاء برای مجمع عمومی فوق العاده.
اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن‌ها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانینی معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند. (م ۱۶۷ ق ت)
اعضاء هیئت نظار دفا‌تر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزار ش به مجمع عمومی می‌دهند و هر‌گاه در تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را درگزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشد دلایل خود را بیان می‌کنند (م ۱۶۸ ق ت)
تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یانماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار ا طلاع حاصل کند (م ۱۷۰ ق ت)
۱۶. شرکاء شرکت نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء (م ۱۱۰ ق ت)
۱۷. اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنا مه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع (۳/۴) سرمایه را دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می‌تواند حد نصاب دیگری را مقرر نماید (م ۱۱۱ ق ت)
۱۸. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نماید (م ۱۱۲ ق ت)
۱۹. سرما یه احتیاطی مجمع عمومی می‌تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره) احتیاطی منظور گردد.
۲۰. شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
۲۰۰۱. وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲۰۰۲. وقتی که شر کت باید مدت معین تشکیل ومدت منقضی شده باشد.
۲۰۰۳. در صورتی که شرکت ورشکست شود.
۲۰۰۴. در صورت تصمیم عده‌ای از شرکاء که سهم الشرکه آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
۲۰۰۵. درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.
۲۰۰۶. در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد (مواد ۹۳و۱۱۴ ق ت)
۲۱. اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف – مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مد یرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند (م ۱۱۵ ق ت)
۲۲. ثبت کلیه شرکت‌های مذکور (سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی) دراین قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است (م ۱۹۵ ق ت).
۲۳. در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه‌ها ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد (م ۱۹۶ ق ت).
۲۴. درهر موقع که تصمیماتی بر تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاد شود مقررات مواد ۱۹۵ (بند ۲۱) و ۱۹۷ (بند ۲۲) لازم الرعایه است (م ۲۰۰ ق ت).
۲۵. در هر گونه اسناد وصورت حساب‌ها و اعلانات ونشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت مذکور دراین قانون به استثنای شرکت‌های تعاونی صادر شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده، قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد (م ۲۰۱ ق ت)
۲۶. درشرکت‌های سهامی وشرکت‌های بامسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (م ۲۱۳ ق ت)
۲۷. هر شرکت تجاری ایرانی مذکور دراین قانون (قانو ن تجارت) وهر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت هامصوب خرداد ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد وصورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره درایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد (. قسمتی از م ۲۲۰ ق ت)
۲۸. انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
۲۹. انتخاب روزنامه برای درج آگهی‌های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
۳۰. پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفا‌تر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند.
 شرکت‌های سهامی خاص و بامسئولیت محدود چه تفاوت‌ها واشتراک‌هایی دار ند:
۱. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می‌باشند.
۲. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.
۳. درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵ % سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانک‌ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵ % درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دا ل بر انجام این امر ضرورت ندارد.
۴. ا نتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
۵. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می‌باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدو د مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیرا ن در اساسنامه شرکت مقرر دارند.
۶. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی‌های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
۷. شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل‌تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر می‌باشد.
۸. مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند اداره می‌گردد. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از ۱۲ نفر بیشتر باشد.
۹. در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرک ت در افزایش سرمایه اختیاری است.
۱۰. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می‌باشند.
۱۱. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر مو ظف از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می‌شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
۱۲. تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دا رند.
۱۳. حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام، در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
۱۴. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می‌گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می‌باشند. تقویم آورده غیر نقدی درشرکت سهامی خاص با کار‌شناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
۱۵. مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
 دو برگ تقاضانامه.
دو برگ شرکت نامه
 دو جلد اساسنامه
 فتوکپی شناسنامه برابر اصل شرکاء.
 کارت ملی برابر اصل شرکاء.
 صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره.
 گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره و مدیرعامل.
۱۶. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود

 

راهنمای کامل ثبت شرکت با مسئولیت محدود فایل PDF